Zorgverlening Haasdonk  thumbnail

Zorgverlening Haasdonk

Published May 09, 22
7 min read

Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Heb Ik Recht Op Een Zorgbudget?

De meeste zorgverzekeraars hebben een databank met M&I-projecten en/of zij hebben een aantal voorbeeldmodules ontwikkeld (zie c). b Module poh en poh-ggz Samenwerkende huisartsen kunnen praktijkondersteuning gefinancierd krijgen voor somatische zorg (poh) en voor ggz (poh-ggz) op grond van twee beleidsregels. De meeste huisartsen hebben inmiddels een praktijkondersteuner die ingezet wordt voor chronische zorg en voor ouderenzorg (Zorgverlening Luipegem).

Deze nieuwe praktijkondersteuner kan de volgende taken voor zijn rekening nemen: -- ondersteuning van de huisarts (consultatiefunctie) -- vraagverduidelijkingsgesprekken -- triage-gesprekken en doorverwijzen -- kortdurende begeleiding van de patiënt, onder behandeling van de huisarts -- casemanagement Netwerkontwikkeling binnen de eerste lijn met eerstelijnspsycholoog en maatschappelijk werk wordt door deze functie mede gestimuleerd - Zorgverlening Oudenaarde.

Ook kennen enkele verzekeraars open modules, die kunnen worden ingevuld op maat van voorstellen vanuit huisartsen en hun samenwerkingspartners. De ROS’en bieden ondersteuning bij de aanvraag van modules en beschikken over voorbeelden. De websites van de zorgverzekeraars bevatten een totaaloverzicht inclusief eventuele aanvullende voorwaarden. De modulegelden komen bij de huisarts terecht.

62 d Beleidsregels innovatie voor experimenten met AWBZ-zorg Er zijn twee beleidsregels, specifiek bestemd voor experimenten met AWBZ-zorg, namelijk: -- Beleidsregel Ketenzorg Dementie Deze beleidsregel is bedoeld voor experimenten met AWBZ-zorg gericht op dementerende patiënten. Het experi­ ment moet de Leidraad Ketenzorg Dementie volgen (Palliatieve zorgverlening). Meer informatie is te vinden op de website van Vilans.

Zie voor informatie over het programma en de procedure van aanvragen de website van het NPO - Thuisverpleging Sint-Amands. e Financiering van interventies die in het basispakket worden opgenomen Het CVZ heeft als één van zijn taken om de overheid te adviseren over de inhoud van de wettelijk verzekerde zorg. Jaarlijks brengt het CVZ een Pakketadvies uit.Samenwerkingspartners kunnen met het oog op de opname in het basispakket al afspraken maken met elkaar en met hun zorgverzekeraar. 6. 5 Project- of programmasubsidies Zorgverleners die (gaan) samenwerken, kunnen gebruik maken van een aantal landelijke pro­gramma’s. De daarin ge­ bundelde kennis en voorbeelden kunnen waardevol zijn bij het realiseren van de samenwerkingsambities - Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas.

Verpleegkundige Zorgverlening Aan Ouderen

Een aantal pro­ gramma’s biedt (co)financieringsmogelijkheden voor samenwerkingsinitiatieven in de eerste lijn. Zie hoofdstuk 7 voor een overzicht van deze programma’s - Wat is een transmurale zorg?. 6. 6 Andere subsidiemogelijkheden Voor wijkgerichte samenwerkingsinitiatieven zijn gemeenten potentiële subsidieverstrekkers. Zij willen ook nog wel eens initiatieven ondersteunen die gericht zijn op hun beleidsspeerpunten, bijvoorbeeld uit de nota lokaal gezond­ heidsbeleid.

6. 7 Enkele trends en tips Samenwerkende zorgverleners kunnen bij de financiering van hun samenwerkingsinitiatieven rekening houden met een aantal trends. a Van input- naar outputfinanciering Zorgprestaties (Zvw) en zorgaanspraken (AWBZ) worden meer in termen van functies gedefinieerd. Niet de aan­ bieder maar wat wordt aangeboden, is richtinggevend. Daarmee verdwijnen geleidelijk aan de schotten tussen sectoren en aanbieders en kan de omslag van aanbodsturing naar vraagsturing worden gemaakt.

Dat brengt instrumenten met zich mee zoals het persoonsgebonden budget, met name in AWBZ-sfeer, waarmee de patiënt invloed kan uitoefenen op de zorg. c Bezuinigingen Omdat macro gezien de kosten van de gezondheidszorg sterk stijgen, is de komende jaren bezuiniging aan de orde. Aanspraken op de AWBZ zijn al beperkt voor ouderen en mensen met een psychische beperking.Het basispakket in het kader van de Zvw wordt naar alle waarschijnlijkheid kleiner en het eigen risico hoger. d Zoek tijdig contact met de zorgverzekeraar Het zoeken naar passende financiering kan ingewikkeld en tijdrovend zijn (Thuisverpleging Oudenaarde). Van belang is om op een vroeg moment in de samenwerking contact te zoeken met de zorgverzekeraar.

Het gehanteerde contracteerbeleid, meestal ook op de websites van de zorgverzekeraars te vinden, is een belangrijke informatieve richtsnoer - Zorgverlening Oudenaarde. e Geen dubbele bekostiging Financiers zijn alert op eventuele dubbele bekostiging. Voor een samenwerkingsverband is het overigens wel inte­ ressant om verschillende financieringsbronnen aan te boren. Maar let daarbij op de voorwaarden die bijvoorbeeld de zorgverzekeraar hanteert.

Ondersteuning bij samenwerken Dit hoofdstuk geeft antwoorden op de vragen: -- Wat is een ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur voor de eerste lijn)? -- Zijn er andere ondersteuningsmogelijkheden? -- Hoe kunnen we als samenwerkingsverband onze deskundigheid bevorderen? -- Welke landelijke programma’s zijn er zoal? -- Welke ontwikkel- en kennisinstituten zijn voor de samenwerkende eerste lijn van belang? -- Wat kunnen Landelijke Eerstelijns Samenwerkings, Afspraken (LESA’s) voor ons betekenen? -- Zijn er nog meer van dat soort praktische instrumenten? Inleiding Samenwerkende zorgverleners kunnen bij hun plannen hulp krijgen van onder meer de Regionale Ondersteunings­ structuren voor de eerste lijn (ROS).

Zorgverlening Rupelmonde

Oriëntatie op landelijke programma’s en organisaties kan zorgverleners helpen om de eigen plannen meer handen en voeten te geven. Of om gebruik te maken van de (financiële) middelen of expertise van dergelijke programma’s. In een aantal korte paragrafen belichten we verschillende programma’s (7. Wat is zorgverlening?. 4). We beschikken in Nederland over diverse kennis- en onderzoeksinstituten voor en over de eerste lijn.

ROS’en beschikken meestal over een lijst van externe adviseurs voor eerstelijnssamenwerking die zij inschakelen bij vragen die de aanwezige deskundigheid of beschikbare tijd te boven gaan. Soms zijn deze aan de ROS verbonden via een adviesnetwerk - Zorgverlening Kruibeke. De LVG heeft eveneens een dergelijk adviesnetwerk van mensen, die de eerste lijn goed kennen en relevante specialis­ men hebben.

3 Deskundigheidsbevordering Samenwerkende zorgverleners vertegenwoordigen een schat aan talenten, ervaringen en specifieke deskundigheden. De kunst is om daarvan optimaal gebruik te maken. Dat kan onder meer door gezamenlijke patiëntbesprekingen, thema­ besprekingen, referaten of intervisie. Ze kunnen ook bij elkaar op bezoek gaan en een kijkje in elkaars keuken nemen door een dagje mee te lopen.Voor de jaarlijkse evaluatie- of heidag kan een deskundige worden uitgenodigd of kan het samenwerkingsproces onder­ 66 werp van gesprek zijn, bijvoorbeeld met behulp van in hoofdstuk 4 beschreven leervormen. Het samenwerkingsver­ band kan zich een bepaalde werkwijze of instrument laten uitleggen, zoals de wijkscan. Enzovoorts. Samenwerkende zorgverleners kunnen leren van vergelijkbare initiatieven die ze samen kunnen bezoeken of uitnodigen.Samen deskundiger worden heeft als bijkomend voordeel dat men elkaar beter leert kennen, ook in het werk en dat de transfer van het geleerde naar de toepassing op maat van het samenwerkingsverband makkelijker is. ROS’en bieden op hun websites en in hun nieuwsbrieven een actueel overzicht van scholing en congressen die relevant zijn voor samenwerkende zorgverleners.67 7. 4 Landelijke programma’s Zorgverleners die (gaan) samenwerken, kunnen gebruik maken van een aantal landelijke pro­gramma’s. De daarin ge­ bundelde kennis en voorbeelden kunnen waardevol zijn bij het realiseren van de samenwerkingsambities. Ook bieden deze programma’s ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van kennis, middelen en soms, maar niet altijd, ook financiën.

Zorgverlening De Klinge

Ze laten een trend zien om ‘good practices’ zichtbaar te maken aan de werkers in het veld, waardoor transfer van kennis en ervaring ontstaat (Zorgverlening Sint-Amands) - Thuisverpleging Weert. De websites van de programma’s bevatten meer specifieke informatie voor hen, die zich op basis van de korte omschrij­ vingen verder willen verdiepen. Er is (ROS)-ondersteuning mogelijk bij aanvragen.

7. 4.1 Het programma ‘Op één lijn’ In opdracht van het Ministerie van VWS is eind 2009 het programma ‘Op één lijn’ gestart. Dit vijfjarig programma, uitgevoerd door Zon, Mw en partijen in het veld, is gericht op de ontwikkeling van stevige organisatiestructuren rond samenwerking in de zorg dicht bij huis. Palliatieve zorgverlening.

Opschaling van gestructureerde samenwerking en ontwikkeling van instrumenten ter ondersteu­ning van de imple­ mentatie (Zorgverlening Tielrode). De kennis en ervaringen van de koplopers (zie 1) wordt gebruikt ter inspiratie van een grotere groep zorgverleners/zorgondernemers. 3. Onderzoek op enkele meer fundamentele vraagstukken, bijvoorbeeld over de rol die patiënten hebben in het vormgeven van de zorg en de verbreding van zorg naar een ‘public health’ benade­ring.

ROS’en begeleiden geïnteresseerden daarbij. De verkennende studie van het NIVEL ‘Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verken­ ning’ (zie ook hoofdstuk 2) en de door Zorg, Consult opgestelde onderzoeksagenda ‘Renderend ondernemerschap in de eerste lijn’ vormen de basis voor ‘Op één lijn’. 7. 4.2 Het Nationaal Programma Ouderenzorg De overheid heeft het Nati­onaal Programma Ouderenzorg geïnitieerd.

Daarbij mag men over de grenzen van bestaande regelgeving en financieringsstromen heen denken. De lijst met al goedgekeurde projecten is lang en bevat onder meer ketenzorg voor mensen met demen­tie, betere toegang tot ouderen met depressie, transmurale projecten, functioneel trainen op zelfred­zaamheid en het ontwikkelen van een netwerkbreed informatiesysteem. Subsidieverzoeken kunnen in rondes worden ingediend die steeds een ander thema hebben.

7. Zorgverlening Daknam. 4.3 Preventie, Kracht dicht bij huis Ook dit programma is een initiatief van het Ministerie van VWS en ondergebracht bij Zon, Mw. Dit ‘uitvoeringspro­ gramma preventie en gezondheidsbevordering in de nulde en eerste lijn’ moet bijdragen aan een betere volksgezond­ heid door het versterken van preventie. Leidraad daarbij zijn de gezondheidsthema’s die VWS in zijn preventienota als prioriteiten heeft aangewezen.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Thaise Massage Link

Published Jun 13, 24
7 min read

Thuisverpleging

Published Nov 19, 23
7 min read

Thuishulp In Gelderland

Published Nov 18, 23
7 min read